Home | Online Inquiry | Site Map
OPD Schedule
 
 
 
     
 
OPD SCHEDULE – KEM HOSPITAL, PUNE
9:00 AM TO 11:30 AM
 
     
 
Dept  
9.00 am to 11.30 pm
GENERAL MEDICINE
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Rajesh Gadia          
Dr. Mahesh Kagali          
Dr. Kalyan Gangwal          
Dr. Anil Godbole          
Dr. Rahul Pai          
Dr. Nassem H Mulla          

Dr. SachinMelinkeri
(HIV Medicine)

        1.00
PM
-
3.00
PM
 
Dr. Suhas N Kalashetti           12
PM 
-
2.00
PM
NEUROLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Dhairyasheel
M Saste
       
Dr. Pradeep Diwate        
Dr. Anand Alurkar        
SKIN & VD
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Ekta Romi 11.30am
AM
-
1.30
PM
       
Dr. Yashwant
Tawade
         
Dr. Ashok P Parakh        
Dr. Dhanashree Bhide     11.30 AM
-
1.30 AM
   
Dr Pravin Bhartia          
Dr. Asawari Gokhale       11.30
AM
-
1.30
PM
 
PSYCHIATRY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr Daulat
Gulabani
         
Dr. Seema Shah          
Dr. Amit D Nulkar          
Dr. Vasudev Paralikar          
Dr. Niket Kasar          
Dr. Arvind Panchanadikar          
PEDIATRICS
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Durwas Kurkute          
Dr. Anand N
Pandit
       
Dr. Suhas Jog          
Dr. Sudha Choudhari          
Dr. Ambrish
Mishra
         
CHEST & ALLERGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr Madhav K
Kale
       
Dr. Kedar Korde        
Dr. Parag Khatavkar        
GYNAEC & OBST
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Suhas R Otiv          
Dr. Kurus J Coyaji          
Dr. Mugdha Parasnis          
Dr. Vivek M Joshi          
Dr. Xerxes K Coyaji          
Dr. Robin Majumder          
GENERAL SURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Suryabhan SBhalerao          
Dr. Uday Kulkarni          
Dr. Mahadev YBapaye          
Dr. Bharat Kalambe          
Dr. VinodNaik          
Dr. Kuna lOswal          
ORTHOPAEDICS
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Amrut V
Oswal
       
Dr. Kiran Kharat           (Joint Replacement) 1
PM
-
3
PM
    1
PM
-
3
PM
   
Dr. Rahul Nerlikar   2.00
PM
-
4.00
PM
      2.00
PM
-
4.00
PM
Dr. Nilesh Kamat          
Dr. Anand S Kelkar          
PAEDIATRIC ORTHOPAEDICS
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Sameer Desai   11.30
AM
-
1.30
PM
    11.30
AM
-
1.30
PM
 
OPHTHALMOLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Sanjay
V Shah
       
Dr. Renu Agarkhedkar          
Dr. Chitra Sambhare        
Dr. Ravindra
D Kolte
         
Dr. Puja Goyal          
Dr. Aditi Pathwardhan   12
PM
-
2PM
       
Dr Vidyadhar Pathwardhan         12
PM
-
2PM
 
PLASTIC SURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Sandip
Naphade
         
Dr. Avinash
Deodhar
         
Dr. Sunil Otiv          
Dr. Hitesh Lad          
Dr. Phanindra
V Joshi
         
GASTROENTEROLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Sachin Vaze          
HAEMATOLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Subramaniam
Kannan
   

12.30
PM

2.30
PM
   
Dr. Vijay
Ramanan
       
 
11.30 am to 1.30 pm
CARDIOLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Murgesh
Hiremath
       
Dr. Milind
Gadkari
       
Dr. Nitin
Kulkarni
         
Dr. Kedar
Kulkarni
         
CARDIO-THORACIC SURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Vinayak
Karmarkar
         
E N T
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Kantilal
Desarda
       
Dr. Sumeet
Bhatti
         
Dr. Neelam
Vaid
       
Dr. Prasun
Mishra
         
NEUROSURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Shyamkant
D Dighe
       
Dr. Nitin Londhe        
Dr. Prashant Khandelwal          
UROSURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Sanjay Kulkarni          
Dr. D V Kirpekar          
Dr. Amol Talaulikar          
Dr. Ketan Pai          
Dr. Shmas Iqbal          
Dr. Yogesh Sovani          
PAEDIATRIC SURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Govind
V Datar
       
Dr. Aquil Khan        
Dr. Shashank
Shrotriya
       
ONCOSURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. G Phadke 12
PM
-
2.00
PM
         
Dr. Mahesh Pawar          
Dr. Sanjay Deshmukh          
VASCULAR SURGERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Advait
Kothurkar
         
Dr. Shardul
Date
         
MEDICAL GASTEROENTEROLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Suhas Wagle          
Dr. Nitin Pai          
ONCOLOGY
(Day Care Centre)
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Chetan
Deshmukh
         
Dr. Padmaj
Kulkarni
         
Dr. Minish Jain      
ENDOCRINOLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Varsha
Jagtap
  12
PM
-
2.00
PM
       
Dr. Sanjeev
Bakshi
        12
PM
-
2.00
PM
 
PAIN CLINIC
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Joyshankar Jana          
RHEUMATOLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Ajit
Nalawade
          12
PM
-
2.00
PM
1.00 PM - 3.00 PM
RENAL
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Farrokh F Wadia        
Dr. Anil V Godbole        
Dr. Sudhir P Jagtap        
Dr. Valentine Lobo        
Dr. Siddhesh V Dhaygude        
8 AM to 12 PM
DIABETES
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Shailaja Kale          
Dr. Chittaranjan S Yajnik          
Dr. Sanjeev Bakshi   9.30
AM
-
1.00
PM
    9.30
AM
-
1.00
PM
 
Dr. Harshada U Kudalkar          
Dr. Gauri Damle          
Dr. Varsha Jagtap   9.30
AM
-
1.00
PM
    9.30
AM
-
2.00
PM
 
Dr. Kalpana Jog             (Paed. Diab.)          
11.00 AM to 1.00 PM
DIABETES FOOT CLINIC
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Abhijit Joshi        
1.00 PM - 3.00 PM
BARIA -TRIC (Obesity) SUR-GERY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Jyotsna Kulkarni          
PAEDIATRIC SPECIALTY OPD
11.30 AM – 1.30 PM
HIGH RISK
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Tushar Parikh          
Dr. Umesh Vaidya          
Dr. Sandeep Kadam          
WELL BABY CLINIC
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Durwas Kurkute          
Dr. Sudha Choudhari          

EPI LEPSY

Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Nandan Yardi        
GASTROENTEROLOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Ashish Bavdekar        
GENE-TIC
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Chaitanya Datar        
CARDIO -LOGY
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Siddharth Gadage          
1.00 PM – 2.30 PM
NEPHROLOGY / RENAL
Doctor Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
Dr. Jyoti Sharma        
Dr. Manoj Matnani          
 
     
   
     
 
 
Copyright © 2007 by KEM Hospital. All Rights Reserved.